Informacja o zamiarze wydzierżawienia Stacji Paliw

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku

przy ul Granicznej 1

 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. informuje iż zamierza wydzierżawić Stację Paliw z przeznaczeniem na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu stacji paliw ze sklepem (w szczególności sprzedaż paliw m. in.: paliw naftowych, paliw LPG i paliw na bazie biokomponentów, części samochodowych oraz artykułów spożywczych).

Warunkiem rozpoczęcia w.w. działalności na proponowanym terenie jest dokończenie przebudowy Stacji Paliw – zgodnie                       z posiadanym przez Przedsiębiorstwo projektem budowlanym oraz zezwoleniem na przebudowę i rozbudowę wydanym przez Starostę Bielskiego w dniu 02.01.2013 , oraz wyposażenie Stacji w urządzenia kontrolno-pomiarowe, systemy oraz instalacje zgodne   z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Dozoru Technicznego - umożliwiające otrzymanie przez właściwy organ nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie.

W skład wydzierżawianego obiektu wchodzą :

a. Zatwierdzony projekt budowlany z zezwoleniem wydanym przez Starostę Bielskiego

b. Budynek Stacji jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 88 m2, pow. użytkowej 69,10 m2 posiadający instalacje; elektryczną, wodną i kanalizacyjną

c. Zbiornik Paliwa podziemny dwupłaszczowy jednokomorowy V=20m3 nr fabr. 11202,zabezpieczony antykorozyjnie ze studzienką nadzbiornikową, wyposażony w komplet króćców, przystosowany do systemu monitoringu w wersji suchej, wrazz włazem najazdowym.

d. Zbiornik Paliwa podziemny dwupłaszczowy dwukomorowy V=20m3 ( 12+8 ) nr fabr. 1171,2 zabezpieczony antykorozyjnie ze studzienką nadzbiornikową, wyposażony w komplet króćców, przystosowany do systemu monitoringu w wersji suchej, wraz włazem najazdowym.

e. Wykonane instalacje: spust paliwa, ze stanowiskiem spustowym, instalacja oddechowa, instalacja ssąca.

f. Wykonane fundamenty zadaszenia Stacji, wraz z systemem mocowania wiaty.

g. Wykonane wysepki wraz z studzienkami pod dystrybutory.

h. Wykonane podłoże pod tacę szczelną.

Wydzierżawiany teren pod Stację stanowi działka nr 8213/2, położona w Szczyrku, będąca własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku, o powierzchni 829 m2 ( osiemset dwadzieścia dziewięć m2), obj. KW BB1B/00135556/4 SR w Bielsku-Białej, wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania miasta Szczyrk, położona w terenie oznaczonym symbolem A.18.12 KDU – tereny obsługi komunikacji : stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, warsztaty samochodowe.

Ustala się minimalną miesięczną kwotę dzierżawy netto - 4500 zł. plus opłaty za media, opłaty środowiskowe oraz podatki od nieruchomości, na podstawie obowiązujących stawek, wskazań liczników itp.. Ustala się maksymalny okres dzierżawy – do15 lat.

Wstępne propozycje dzierżawy należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wstępna propozycja dzierżawy Stacji Paliw”          w terminie do 14 sierpnia 2015 roku w siedzibie Spółki przy ul. Granicznej 1 w pok. Nr 1.

Propozycja winna zawierać:

1. Przedmiot umowy dzierżawy,

2. Dane oferenta,

3. Miesięczną kwotę czynszu netto,

4. Proponowany okres dzierżawy Stacji,

5. Określenie terminu robót umożliwiających otrzymanie przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie,

6. Podpisy osób upoważnionych,

7. Aktualny dokument KRS lub Umowy Spółki ( S.C.),

8. Zaświadczenie o nadaniu NIP i Regon,

9. Zaświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego,

10.Zaświadczenie ZUS i US o nie zaleganiu w podatkach,

11.Zaświadczenie o niekaralności podmiotu,

12.Koncesja na obrót paliwami płynnymi,

13.Zaświadczenie z Banku o dostępnych środkach co najmniej 300 000 zł na dzień wystawienia zaświadczenia.

- Wydzierżawiający informuje, iż ogłoszenie niniejsze jest tylko informacją o przyszłym zamiarze wydzierżawienia Stacji Paliw.

- Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, negocjacjami, aukcją przetargiem w rozumieniu przepisów praw, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Złożenie propozycji na dzierżawę nie będzie skutkowało jakimikolwiek roszczeniami finansowymi wobec Wydzierżawiającego, ani też obowiązkiem zawarcia przez niego umowy dzierżawy.

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi przez siebie podmiotami składającymi propozycje.

- Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku przy ul. Granicznej lub telefonicznie pod nr 33 8178 646.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random