Regulamin Cmentarza Komunalnego w Szczyrku

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Szczyrku obowiazuje od dnia 01 lipca 2012 roku.

Zawiera on przepisy dotyczące m.in.:

- opłat za przygotowanie miejsca pochówku,

- opłat za miejsca na Cmentarzu,

- zasad prowadzenia robót budowlanych na Cmentarzu,

- warunków dokonywania pochówków na Cmentarzu.

Całość Regulaminu poniżej.

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Szczyrku

 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Cmentarza jest Gmina Szczyrk.

2. Zarządcą Cmentarza jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku.

3. Biuro Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Szczyrku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00.

4. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za      rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania.

5. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

6. Cmentarz jest otwarty całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

§ 2. Opłaty za miejsca na Cmentarzu

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty miejsc na 20 lat:

a. za miejsce pod grób ziemny dziecięcy- 120zł

b. za miejsce pod grób ziemny pojedynczy- 250zł

c. za miejsce pod grób ziemny pojedynczy głębinowy-250zł

d. za miejsce pod grób ziemny podwójny- 500zł

c. za miejsce pod grób murowany pojedynczy głębinowy – 600zł

d.za miejsce pod grób murowany podwójny głębinowy do 4 osób- 1200zł

e. za miejsce pod grób murowany powyżej 4 osób- 1500zł

f. za miejsce pod grób murowany urnowy – 600zł

2.  Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza przyjęta przez Radę Miejską w Szczyrku jest dostępna w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Szczyrku.

3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie, bez wezwania, należy wnieść ponownie stosowne opłaty. W przypadku rezerwowego, a więc miejsca grzebalnego, w którym nie spoczywa osoba zmarła, do przedłużenia umowy wymagana jest ponadto zgoda Zarządcy Cmentarza.

4. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny, kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. - Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) łącznie ze znajdującym się nagrobkiem. Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 1 miesiąc przed terminem likwidacji i wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób murowany Zarządca Cmentarza może zadecydować o dochowaniu od grobowca innego zmarłego, jeśli jego rodzina wniesie opłatę na kolejne 20 lat zgodnie z cennikiem. Wówczas grobowiec przechodzi w posiadanie opłacającego, który ma prawo do zmiany nagrobku i tablicy nagrobkowej, na której nie ma obowiązku u mieszczenia nazwisk osób wcześniej pochowanych.

6. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji Zarządu Cmentarza, a uprzedni opłacający nie może rościć sobie żadnych praw do dysponowania tym miejscem.

7, Po upływie opłaty, dotychczasowy właściciel zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

8. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.

9. Do przyjęcia opłaty za grób po terminie 20 lat wymagane jest uiszczenie opłaty dodatkowej za posiadanie miejsca grzebalnego, nieopłaconego                    w wymaganym terminie.

10. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę do 20 lat za miejsce.

11. Groby zwykłe i miejsca użyte do pogrzebu w grobach przeznaczonych do pomieszczenia jednej trumny nie mogą być użyte do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat od poprzedniego pogrzebu.

 

§ 3. Zasady  prowadzenia  robót budowlanych  na  Cmentarzu

1.  Roboty  budowlane  na  Cmentarzu Komunalnym w Szczyrku  to:
   - budowa grobu  murowanego
   - ustawianie nagrobków na  mogiłach  ziemnych
   - remonty  nagrobków
   - remonty  nawierzchni
   - wykonywanie  wylewki  wokół grobu 

2.  Na wykonanie wszelkich robót budowlanych konieczne jest zezwolenie Zarządcy Cmentarza, wydawane po zapoznaniu się z wymiarami robót, oraz wniesieniu przez Wykonawcę opłaty w wysokości 350zł.

3. Przekazanie  terenu  wykonawcy robót przez Zarządcę Cmentarza następuje  w formie pisemnego  zezwolenia,  które  powinno zawierać:

   - imię  i  nazwisko  wykonawcy  prac  lub  nazwę  firmy, oraz adres wykonawcy,
   -
dane osoby zlecającej wykonanie robót.

  - lokalizację  miejsca  robót: sektor, rząd, numer grobu oraz  nazwisko  osoby  zmarłej
  - rodzaj  prowadzonych  robót
  - wymiary  wytyczonego  miejsca

  - w przypadku remontu lub budowy nagrobków- wymiary nagrobka
  - opis  stanu  grobów  i  nagrobków znajdujących  się  w  sąsiedztwie prowadzonych 
robót oraz sposobu  ich  zabezpieczenia 

  - klauzulę, w  której wykonawca  robót zobowiązuje  się do wzięcia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, powstałe podczas prowadzenia robót.

4. Wymiary nowych nagrobków na starym Cmentarzu nie mogą przekraczać wymiarów nagrobków już istniejących.

5. W przypadku, kiedy odległość pomiędzy grobami sąsiadującymi z grobem, w którym ma odbyć się pochówek, jest mniejsza niż 1,5 m., istnieje wyłącznie możliwość pochówku urnowego.

6. Nagrobki na nowym cmentarzu nie mogą przekraczać następujących wymiarów:

                - dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,

odstępy — od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m;

- dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,

odstępy — od każdego boku po 0,5 m;

- dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,

                odstępy — od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

               - groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny

                 mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m,

                 głębokość 1,7 m, odstępy — od każdego boku po 0,5 m;

                - groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny

                 mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,

odstępy — na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

7. Wykonawca  robót jest zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania obowiązujących przepisów oraz ustaleń  zawartych w  zezwoleniu  na  wykonywanie robót  budowlanych na terenie cmentarza 

8. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

- przez 10 dni roboczych na prace przy nagrobku,

- przez 40 dni roboczych na prace przy grobie murowanym.

Przedłużenie robót budowlanych należy bezzwłocznie zgłosić Zarządcy Cmentarza i wnieść dodatkową opłatę w wysokości 25 zł. za każdy dodatkowy dzień roboczy.

9. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.

10. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

11. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

12. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować Zarząd Cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na Cmentarzu.

13.  Zarząd Cmentarza sporządza protokół odbioru zawierający:

- dane wykonawcy

- potwierdzenie zgodności wykonanych robót z deklarowanymi.

               - opis stanu grobów  i  nagrobków znajdujących  się  w  sąsiedztwie prowadzonych  robót oraz określenie ewentualnych zniszczeń i wycenę kosztów naprawy.

14. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

15. Wykonawca prac ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

16. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu

liter, uzupełnieniu spoin itp.- nie dotyczy grobów zabytkowych.

 

§ 4 Warunki przyjmowania zwłok do pochówku

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(-ka);
2) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
4) krewni boczni do 4 stopnia;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

3.W celu uzyskania zgody na przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu, wymagane jest złożenie niezbędnych do tego celu KARTY ZGONU (w celu pochowania zwłok).

3. Załatwianie spraw dotyczących organizacji pogrzebu odbywa się w dniach i godzinach pracy biura obsługi klienta Przedsiębiorstwa Komunalnego                       w Szczyrku.

4. Kopanie grobów i otwieranie grobowców może się odbywać wyłącznie po uprzednim kontakcie z Zarządcą Cmentarza.

5. Za przygotowanie miejsca pochówku Zarządca pobiera następujące opłaty:

a. wykopanie i zasypanie grobu dziecięcego - 310 zł

b. wykopanie i zasypanie grobu zwykłego – 770.40zł

c. wykopanie i zasypanie grobu głębinowego - 941.60zł

d. wykopanie i zasypanie grobu głębinowego w grobie podwójny- 1080.70zł

d. obsługa pochówku w grobowcu - 160,50zł

e. wykopanie grobu- pochówek urna – 310zł.

8. Przed rozpoczęciem przygotowywania miejsca pochówku przez grabarza, konieczne jest rozebranie całego pomnika do ziemi.

 

§ 5 Pozostałe ustalenia

1. Na terenie Cmentarza zabrania się:

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza,

- wprowadzania zwierząt,

- zanieczyszczania Cmentarza,

- samowolnego usuwania drzew i krzewów,

- wjeżdżania na teren Cmentarza pojazdami jednośladowymi.

- wykonywania jakichkolwiek robót bez uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza,

- spożywania alkoholu i innych substancji odurzających

zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego

przeznaczone,

- niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

- ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

- zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

  1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

  2. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.

  3. Bez zgody Zarządu Cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295).

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random