Informacje ogólne

Status spółki

UmowaSpolkiPrzedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
  
Właściciel – MIASTO SZCZYRK – jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów

Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem / nr KRS / 0000106872

Rok założenia : 20. 12. 1993 -  aktem przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczyrku

Kapitał zakładowy – wynosi 683 050,00 zł / sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt  złotych / i dzieli się na 719 / siedemset dziewiętnaście / równych  i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 950,00 zł / dziewięćset pięćdziesiąt złotych / każdy.

Czytaj więcej...

Zakres działalności

Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku wykonuje usługi w zakresie:

zakresDziaalnoci1. Wywozu nieczystości stałych i płynnych.

2. Prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Utrzymywania terenów zielonych.

4. Zimowego utrzymania dróg, chodników i placów.

5. Robót ziemnych.

6. Robót ogólnobudowlanych.

7. Budowy i remontów dróg.

8. Administrowania cmentarzem komunalnym.

Więcej informacji na temat poszczególnych usług w odpowiednich                                                                                  zakładkach na stronie.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random