UmowaSpolkiPrzedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
  
Właściciel – MIASTO SZCZYRK – jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów

Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem / nr KRS / 0000106872

Rok założenia : 20. 12. 1993 -  aktem przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczyrku

Kapitał zakładowy – wynosi 683 050,00 zł / sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt  złotych / i dzieli się na 719 / siedemset dziewiętnaście / równych  i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 950,00 zł / dziewięćset pięćdziesiąt złotych / każdy.

 

WŁADZE SPÓŁKI :

-Zgromadzenie Wspólników – Organ wykonawczy  jedynego wspólnika MIASTA SZCZYRK  -  Burmistrz Miasta
-Rada Nadzorcza
-Zarząd Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Burmistrz Miasta - Antoni Byrdy

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Stanisław Słaboń 

Członkowie Rady Nadzorczej - Marek Ujejski, Rafał Moczek

ZARZĄD SPÓŁKI :                                                                                     
/ organ uprawniony do reprezentowania Spółki /

  Prezes Zarządu     - Kazimierz Marek

  Członek zarządu    -  Jarosław Habdas

PARAGRAFZgodnie z Par. 6 pkt 1 Uchwały nr 01/XII/2012 Spółka zobowiązana jest do realizacji zadań publicznych Miasta Szczyrk, zadań zleconych Miastu Szczyrk  lub zadań publicznych wynikających    z porozumień międzygminnych, których stroną jest Miasto Szczyrk określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i innych aktach prawnych a w szczególności zadań           w zakresie:

- ochrony środowiska i przyrody,

- gminnych dróg. ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego,

- usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń samitarnych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

                                                      - cmentarzy gminnych,

                                                      - utrzymywania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej orazobiektów administracyjnych.

SIEDZIBĄ SPÓŁKI JEST MIASTO SZCZYRK.. 

SPÓŁKA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA NA CZAS NIEOZNACZONY.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random