Kod odpadu Rodzaj odpadu: Cena brutto (zł/Mg)
15 01 01 Opakowanie z papieru i tektury 211,44 zł/Mg
15 01 02 Opakowanie z tworzyw sztucznych 477,12 zł/Mg
15 01 03 Opakowanie z drewna 334,56 zł/Mg
15 01 04 Opakowanie z metali 211,44 zł/Mg
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 477,12 zł/Mg
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 580,80 zł/Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 269,76 zł/Mg
15 01 09 Opakowania z tekstyliów 814,08 zł/Mg
16 01 03 Zużyte opony- samochody osobowe 775,20 zł/Mg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 386,40 zł/Mg
17 01 02 Gruz ceglany 386,40 zł/Mg
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 386,40 zł/Mg
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05 269,76 zł/Mg
17 03 80 Papa odpadowa 710,40 zł/Mg
17 06 04 Opakowania izolacyjne- styropian i wata mineralna 1488,00 zł/Mg
17 09 04 Zmieszane budowlane- odpady poremontowe 580,80 zł/Mg
20 01 99 ex Inne frakcje zbierane w sposób selektywny "POPIÓŁ" 295,68 zł/Mg
20 01 01 Papier i tektura 211,44 zł/Mg
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 645,60 zł/Mg
20 01 10 Odzież 580,80 zł/Mg
20 01 11 Tekstylia 580,80 zł/Mg
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 334,56 zł/Mg
20 01 39 Tworzywa sztuczne 438,24 zł/Mg
20 01 40 Metale 211,44 zł/Mg
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 840,00 zł/Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 645,60 zł/Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 840,00 zł/Mg

 

Załącznik do uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random