Kod odpadu Rodzaj odpadu: Cena brutto (zł/Mg)
15 01 01 Opakowanie z papieru i tektury 324,00 zł/Mg
15 01 02 Opakowanie z tworzyw sztucznych 518,00 zł/Mg
15 01 03 Opakowanie z drewna 375,84 zł/Mg
15 01 04 Opakowanie z metali 252,72 zł/Mg
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 518,40 zł/Mg
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 622,08 zł/Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 311,04 zł/Mg
15 01 09 Opakowania z tekstyliów 946,08 zł/Mg
16 01 03 Zużyte opony- samochody osobowe 1 140,48 zł/Mg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 427,68 zł/Mg
17 01 02 Gruz ceglany 427,68 zł/Mg
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 427,68 zł/Mg
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05 311,04 zł/Mg
17 03 80 Papa odpadowa 881,28 zł/Mg
17 06 04 Opakowania izolacyjne- styropian i wata mineralna 1 529,28 zł/Mg
17 09 04 Zmieszane budowlane- odpady poremontowe 1 529,28 zł/Mg
20 01 99 ex Inne frakcje zbierane w sposób selektywny "POPIÓŁ" 336,96 zł/Mg
20 01 01 Papier i tektura 324,00 zł/Mg
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 686,88 zł/Mg
20 01 10 Odzież 946,08 zł/Mg
20 01 11 Tekstylia 946,08 zł/Mg
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 375,84 zł/Mg
20 01 39 Tworzywa sztuczne 479,52 zł/Mg
20 01 40 Metale 252,72 zł/Mg
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 881,28 zł/Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 686,88 zł/Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1 270,08 zł/Mg

 

Załącznik do uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random