Poniżej zamieszczamy zasady dotyczące:

segregacja1. Odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych w ramach złożnonej deklaracji.

2. Odbioru odpadów komunalnych w ramach usług dodatkowych.

3. Odbioru odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK.

4. Wywozu nieczystości ciekłych.

1. Odpady komunalne odbierane od mieszkańców, oraz nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów, domków letniskowych) w ramach złożonej deklaracji: 

Częstotliwość oddawania odpadów:

Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Przygotowanie odpadów do odbioru:

Pojemniki, oraz worki należy wystawić przed nieruchomość (lub w wyznaczony punkt odbioru), w terminie wskazanym                         w harmonogramie wywozu do godziny 7:00. Wystawiony pojemnik, oraz worek należy opisać nazwą ulicy i numerem domu (a gdy na daną nieruchomość złożono więcej niż jedną deklarację, dodatkowo numerem ewidencyjnym widniejącym na blankiecie opłat). Odpady przeznaczone do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym popiół, liście i trawa) nie będą odbierane przy rejonie. Zgodnie z art. 47b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieruchomość powinna być opisana numerem budynu umieszczonym w widocznym miejscu. Właściciele nieruchomośći mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady                  w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym,

Worki na odpady segregowane:

Worki dostarczane są "na wymianę", a więc za jeden pełny worek mieszkaniec otrzymuje jeden pusty. Nieczystości zbierane                 w workach należy zgniatać, aby zmniejszać ich objętość. W worku wyposażane są wyłącznie mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałw, a więc domki letniskowe i podmioty, powinny indywidualnie zaopatrzyć się w worki lub pojemniki na odpady segregowane. Nieruchomości mieszane powinny oddzielić nieczystości powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczych, od śmieci "domowych".

Punkty zbiórki odpadów:

Właściciele nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd w miesiącach zimowych, od grudnia do marca zobowiązani są dostarczyć odpady do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w dniach ustalonych w harmonogramie odbioru. Właściciele nieruchomości, do których dojazd uniemożliwiony jest przez cały rok, zobowiązani są dostarczyć odpady do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w dniach ustalonych w harmonogramie odbioru przez wszystkie miesiące w roku.

2. Usługi dodatkowe

Wszystkie usługi dodatkowe należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie. Zgłaszający zobowiązany jest wypełnić, oraz podpisać formularz zgłoszenia. Usługa zostanie wykonana w ustalonym z pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego terminie. Nieczystości powinny być przygotowane do odbioru w odpowiedni sposób w workach lub pojemnikach. Faktura za wykonaną usługę zostanie wystawiona końcem miesiąca, lub na życzenie Zgłaszającego bezpośrednio po jej wykonaniu. Cennik usług dodatkowych dostępny jest w zakładce: Oczyszczanie -> Cennik.

3. Odbiór odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK

Odbiór odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie. Zgłaszający zobowiązany jest wypełnić, oraz podpisać formularz zgłoszenia. Usługa zostanie wykonana w ustalonym z pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego terminie. Nieczystości powinny być przygotowane do odbioru w odpowiedni sposób w workach (odpady sypkie lub małych rozmiarów), lub luzem (odpady o dużych gabarytach). Faktura za wykonaną usługę zostanie wystawiona bezpośrednio po jej wykonaniu. Cennik usługi odbioru odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK dostępny jest                         w zakładce: Oczyszczanie -> Cennik.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random