Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku wykonuje usługi w zakresie:

zakresDziaalnoci1. Wywozu nieczystości stałych i płynnych.

2. Prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Utrzymywania terenów zielonych.

4. Zimowego utrzymania dróg, chodników i placów.

5. Robót ziemnych.

6. Robót ogólnobudowlanych.

7. Budowy i remontów dróg.

8. Administrowania cmentarzem komunalnym.

Więcej informacji na temat poszczególnych usług w odpowiednich                                                                                  zakładkach na stronie.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random